Schatje van Arnhem (KvK 64491900)

Algemene (Bezorg) voorwaarden van Schatje van Arnhem

INTRODUCTIE EN ONZE DIENSTEN
Schatje van Arnhem geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder Schatje van Arnhem en KvK
nummer 64491900, hierna te noemen het ‘restaurant’ Schatje van Arnhem. Wij bieden een dienst aan om
uw bestellingen zoals vermeld op onze website www.schatjevanarnhem.nl door te geven.

1. Overeenkomst met Schatje van Arnhem
1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website accepteert u het aanbod van het restaurant
Schatje van Arnhem welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan dit restaurant.
Dit restaurant zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook
gericht te worden tot het desbetreffende restaurant. De contactgegevens van het restaurant vindt u terug
in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen.
1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door het restaurant persoonsgegevens verwerkt.
1.3. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze
waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.
1.3 Het restaurant en haar franchisenemers zullen uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw
toestemming vervreemden aan derden.
2. Levering
2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke per winkel staat aangegeven. De
prijzen die vermeld staan op de website zijn inclusief de kosten voor bezorging.
2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van de
desbetreffende winkel. De openingstijden staan vermeld op de website.
2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 45 minuten op het door u gewenste adres af te
leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet
gehaald kan halen.
2.6. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.
3. Betaling
Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op website. Indien de online
betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u
uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer
dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.
5. Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) de website van Schatje van
Arnhem en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij het
restaurant. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten,
merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van
intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband
staan met de (content van de) website en of de geleverde producten, inclusief
verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten,
inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige
aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te
wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige
gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of
ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van aan
haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.
6. Aansprakelijkheid
6.1 De totale aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het
bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
6.2 De aansprakelijkheid van indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is
uitgesloten.
7. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing en zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde gewone rechter te Arnhem.
Schatje van Arnhem (KvK 64491900)